ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НАДС
від 11 квітня 2018 р. №  86

ПЕРЕЛІК
 відомостей, що становлять службову інформацію у НАДС та його територіальних органах

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, службові та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій НАДС, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Номенклатура посад працівників НАДС та його територіальних органів, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

3. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування з питань оформлення працівникам НАДС та його територіальних органів допуску до державної таємниці та доступу до секретної інформації.

4. Листи, довідки, акти, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності держави або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

5. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи у НАДС та його територіальних органах, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для належного здійснення заходів з охорони державної таємниці.

6. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів з організації технічного захисту секретної інформації, за винятком відомостей, володіння якими дає змогу ініціювати витік секретної інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності або об’єкта інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює секретна інформація.

7. Відомості щодо мобілізаційної роботи, територіальної оборони в особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.

8. Документи НАДС та його територіальних органів, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

9. Відомості щодо технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

10. Накази НАДС, яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування».

11. Інформація щодо визначення стратегії та позиції НАДС під час переговорів з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами.

12. Інформація про результати спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі – спеціальна перевірка), а також документи щодо її проведення крім тих, що віднесені до державної таємниці.

13. Документи та інформація щодо проведених перевірок органів державної влади.

14. Документи та інформація щодо проведених службових розслідувань.

15. Інформація про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно яких проведено спеціальну перевірку при призначенні на посаду, в частині, яка міститься в довідці за результатами спеціальної перевірки.

16. Інформація про кандидатів на зайняття посад, призначення яких здійснюється Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, в частині інформації, яка міститься в довідці за результатами спеціальної перевірки.

17. Документи та інформація, що стосуються ініційованих суб’єктом призначення дисциплінарних проваджень щодо державних службовців категорії «А».

18. Перелік осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, в частині інформації щодо причин звільнення за здійснення корупційного правопорушення.

19. Матеріали погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування».

20. Особові справи працівників апарату НАДС та його територіальних органів.