СХВАЛЕНО

на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної служби 28 липня 2016 р.

(Із змінами, внесеними рішенням Комісії з питань вищого корпусу державної служби

від 13.10.2016 р., від 25.10.2016 р.)

РЕГЛАМЕНТ
роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Загальні положення

1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі – Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами Національного агентства України з питань державної служби (далі –Нацдержслужба), іншими нормативними-правовими актами України, а також цим Регламентом.

3. Комісія у своїй роботі використовує бланк. Зразок бланка затверджується Комісією. Виготовлення бланків Комісії забезпечує Нацдержслужба. Документи на бланку Комісії надсилаються за підписом головуючого.

Документи для розгляду Комісії надсилаються на поштову адресу Нацдержслужби. Листи, що надходять до Комісії, реєструються в окремому реєстрі та передаються до секретаріату Комісії, який надсилає електронною поштою їх скановані копії членам Комісії на розгляд.

4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії та її комітетів здійснюється секретаріатом Комісії, повноваження якого покладаються на спеціальний структурний підрозділ Нацдержслужби, який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення Комісії – Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі –Відділ).

Начальник Відділу є керівником секретаріату Комісії. У разі тимчасової відсутності керівника секретаріату його повноваження здійснює визначений Комісією працівник Відділу.

Порядок підготовки та проведення засідань Комісії

5. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання.

Члени Комісії зобов’язані брати участь у засіданнях Комісії та її комітетів.

Поважними причинами відсутності члена Комісії на засіданні є відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, участь у невідкладних заходах, на яких зобов’язаний бути присутнім член Комісії у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

У разі можливої відсутності на засіданні Комісії член Комісії зобов’язаний поінформувати керівника секретаріату Комісії про причини відсутності не пізніше ніж за годину до початку засідання Комісії.

6. Скликає засідання Комісії та оголошує проект порядку денного засідання головуючий на засіданні Комісії (далі – головуючий), строк повноважень якого визначено Положенням про Комісію.

Члени Комісії можуть подавати головуючому пропозиції щодо питань порядку денного засідання.

7. У разі відсутності на засіданні головуючого, обраного відповідно до Положення про Комісію, члени Комісії обирають з числа присутніх членів Комісії іншу особу, яка буде головувати на відповідному засіданні.

8. У разі систематичного невиконання головуючим своїх повноважень Комісія має право достроково переобрати головуючого.

9. Засідання Комісії можуть проводитися на вимогу 4 членів Комісії (третина членів Комісії), яка подається в письмовому вигляді до Нацдержслужби за підписом відповідної кількості членів Комісії не пізніше ніж за чотири робочих дні до дня проведення засідання Комісії та не пізніше наступного дня передається головуючому.

У разі надходження відповідної вимоги, не пізніше наступного робочого дня від дня надходження вимоги, головуючий приймає рішення про скликання засідання, яке проводиться у тижневий строк з дати надходження відповідної вимоги до головуючого.

10. У випадку тривалої відсутності головуючого і наявності нагальної потреби у проведенні засідання за його дорученням засідання Комісії на вимогу 4 членів Комісії (третина членів Комісії) скликає керівник секретаріату Комісії.

11. Секретаріат Комісії у письмовому вигляді інформує кожного члена Комісії про дату, час, місце проведення засідання та питання, включені до проекту порядку денного засідання Комісії, а також не пізніше ніж за 48 годин до початку засідання направляє їм електронною поштою всі необхідні для розгляду питань порядку денного матеріали.

Інформація про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання Комісії не пізніше ніж за 48 годин до початку проведення засідання направляється Нацдержслужбою Кабінету Міністрів України для розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

12. Засідання Комісії вважається повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 8 членів Комісії (дві третини від загального складу Комісії).

Якщо у засіданні бере участь менше 8 членів Комісії головуючий оголошує про перенесення або відкладення засідання на інший час.

13. Перед початком засідання секретаріат Комісії проводить письмову реєстрацію членів Комісії та запрошених на засідання осіб.

14. На початку засідання Комісії головуючий повідомляє:

– про кількість присутніх членів Комісії на засіданні;

– про причини відсутності членів Комісії на засіданні;

– про здійснення відеофіксації засідання Комісії з урахуванням пункту 22 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

15. Проект порядку денного засідання пропонується головуючим. Рішення щодо затвердження порядку денного засідання приймається шляхом голосування та фіксується у протоколі на початку засідання.

16. По кожному з питань порядку денного засідання Комісії приймається відповідне рішення.

17. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням членів Комісії шляхом підняття рук. Голосування за дорученням або передача голосу іншому члену Комісії не допускається. Підрахунок голосів проводиться головуючим на відповідному засіданні. При ухваленні рішень член Комісії має голосувати «за» чи «проти», крім випадків конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

18. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

19. Перехід до голосування оголошується головуючим на засіданні після розгляду питання порядку денного і реалізації членами Комісії свого права на запитання та висловлення думки.

Підготовка, підписання та оприлюднення рішень Комісії

20. Рішення Комісії оформлюються протоколами, до яких додаються висновки Комісії у випадках, визначених Законом України «Про державну службу».

Протокол має містити:

1) дату та місце проведення засідання;

2) час початку та закінчення засідання;

3) прізвище та ініціали всіх присутніх на засіданні членів Комісії, а також прізвище та ініціали, посади, назви установ, організацій усіх запрошених осіб, які брали участь у засіданні;

4) порядок денний засідання;

5) формулювання питань, що розглядалися на засіданні із зазначенням черговості їх розгляду та результатів голосування;

6) прийняте Комісією рішення за результатами голосування окремо з кожного питання порядку денного.

21. Протокол засідання Комісії підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після проведення засідання. Підготовку, підписання та оприлюднення протоколів засідань та висновків Комісії організовує головуючий та забезпечує керівник секретаріату Комісії.

22. У разі незгоди із результатами розгляду питання порядку денного член  Комісії підписує протокол із позначкою «З окремою думкою». Окрема думка викладається в письмовій формі та є обов’язковим додатком до протоколу.

23. Копія підписаного в установленому порядку протоколу засідання Комісії протягом двох календарних днів після підписання надсилається секретаріатом Комісії електронною поштою членам Комісії у сканованому вигляді у форматі pdf.

На вимогу члена Комісії копія протоколу надсилається йому в паперовій формі поштовим зв’язком або безпосередньо передається секретаріатом  Комісії.

24. Копії протоколів засідань Комісії не пізніше двох робочих днів після підписання передаються Нацдержслужбою до Кабінету Міністрів України для оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

Оригінали протоколів зберігаються в секретаріаті Комісії.

25. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення за наявності конфлікту інтересів (реального чи потенційного), визначеного Законом України «Про запобігання корупції».

26. За наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів член Комісії зобов’язаний заявити самовідвід до початку розгляду питання. З тих же підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами Комісії, кандидатами на посаду державного службовця категорії «А» або особами, щодо яких здійснюється дисциплінарне провадження.

Забезпечення прозорості діяльності Комісії

27. Оголошення про проведення засідань Комісії, їх порядок денний, протоколи та висновки оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та Нацдержслужби.

28. Засідання Комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів, крім випадків проведення закритого конкурсу на посади державної служби категорії «А».

29. За рішенням Комісії на її засіданні можуть бути присутніми представники державних органів, наукових установ, навчальних закладів, засобів масової інформації, громадських об’єднань та міжнародних організацій.

Відповідне рішення приймається Комісією на основі звернення зазначених вище органів, об’єднань, установ і організацій або за пропозицією будь-якого члена Комісії.

Звернення або пропозиція з клопотанням щодо такої участі, можливості проведення відповідними представниками відео- і фотозйомок, а також аудіозапису подається до Комісії не пізніше ніж за 48 годин до початку відповідного засідання.

У виключних випадках Комісія може прийняти рішення про присутність на своєму засіданні представників державних органів, наукових установ, навчальних закладів, засобів масової інформації, громадських об’єднань та міжнародних організацій без дотримання форми і строків звернення, зазначених у цьому пункті.

Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на її засіданні зазначених представників, якщо вони перешкоджають його проведенню.

30. Від імені Комісії комунікацію із засобами масової інформації здійснює член Комісії, уповноважений Комісією.

Члени Комісії під час комунікації із засобами масової інформації, взаємодії з установами та організаціями, інститутами громадянського суспільства та міжнародними організаціями виступають від свого імені.

Організація роботи комітетів Комісії

31. З метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» та внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата утворюється комітет з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» (далі – комітет з відбору кандидатів), який є робочим органом Комісії.

32. Комітет з відбору кандидатів:

– вивчає результати проведеної секретаріатом Комісії перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» (далі – кандидатів);

– аналізує інформацію з відкритих джерел щодо кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А»;

– вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо часу проведення окремих етапів конкурсу, змісту, часу вирішення ситуаційних завдань та їх кількості, доцільності їх презентації кандидатами, форм бланків для заповнення кандидатами персональних даних та розв’язання ситуаційного завдання;

– здійснює організацію запитів щодо думки професійного середовища про особу, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі;

– опрацьовує документи щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу».

33. З метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження для визначення ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку, вчиненого державними службовцями, які займають посади категорії «А», утворюється комітет з дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» (далі – комітет з дисциплінарних проваджень), який є робочим органом Комісії.

34. Комітет з дисциплінарних проваджень попередньо опрацьовує ініційоване суб’єктом призначення питання про відкриття дисциплінарного провадження стосовно державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», та вносить відповідні пропозиції Комісії для прийняття рішення.

35. Після ухвалення рішення Комісією про відкриття дисциплінарного провадження стосовно державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», комітет з дисциплінарних проваджень:

– формує дисциплінарну справу;

– здійснює опрацювання відповідних матеріалів та підготовку пропозицій Комісії про наявність чи відсутність підстав для притягнення до відповідальності, ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку, вчиненого державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «А»;

– готує для розгляду та схвалення Комісією проект пропозицій суб’єктові призначення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження.

36. Комітет з дисциплінарних проваджень попередньо опрацьовує пропозиції про дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та готує зазначене питання для розгляду Комісією.

37. Організаційною формою діяльності комітетів є засідання.

Засідання комітету проводяться в разі потреби.

Засідання комітету можуть проводитися на вимогу не менш як 2 членів комітету (третина членів комітету), яка подається в письмовому вигляді голові комітету за підписом відповідної кількості членів комітету не пізніше ніж за чотири робочих дні до дня проведення засідання комітету. Голова комітету у разі надходження такої вимоги приймає відповідне рішення не пізніше наступного робочого дня від дня надходження вимоги.

38. Голова комітету скликає засідання комітету та формує проект порядку денного засідання. Члени комітету можуть вносити голові комітету пропозиції щодо питань порядку денного.

Секретаріат Комісії інформує кожного члена відповідного комітету про дату, час, місце проведення засідання та направляє не пізніше ніж за 48 годин до початку засідання проект порядку денного засідання комітету.

39. Засідання комітету вважається повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 4 членів комітету (дві третини його членів).

Якщо у засіданні бере участь менше двох третини членів комітету голова оголошує про перенесення або відкладення засідання на інший час.

40. Засідання комітету веде голова комітету. У разі відсутності на засіданні голови комітету, члени комітету обирають з числа присутніх членів комітету іншу особу, яка буде тимчасово головувати на відповідному засіданні.

41. На початку засідання комітету голова оголошує кількість членів комітету, що беруть участь у засіданні.

Проект порядку денного засідання пропонується головою комітету. Рішення щодо затвердження порядку денного засідання комітету приймається шляхом голосування та фіксується у протоколі на початку засідання.

42. По кожному із розглянутих питань порядку денного засідання комітету приймається відповідне рішення.

Рішення комітету оформляються протоколами аналогічно до рішень Комісії (пункт 17 -19 цього Регламенту).

За результатами опрацювання матеріалів з питань, що належать до компетенції комітету, комітет подає на розгляд Комісії відповідні пропозиції та проекти рішень Комісії.

43. Комітети для вирішення питань, що належать до їх повноважень, можуть залучати з правом дорадчого голосу представників Нацдержслужби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, інших державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях. Рішення про це приймається на засіданні відповідного комітету.